Mål: P 1163-15

Avgörande

Uppförande av en ventilationshuv på en innergård har ansetts bygglovspliktig såsom en tillbyggnad. Bygglov har beviljats då uppförandet av ventilationshuven endast innebär en mindre avvikelse från detaljplanen (9 kap. 31 b § plan- och bygglagen).