Mål: F 4271-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen borde innan ett överklagande avvisades ha
utrett frågan om de som skrivit under överklagandet avsåg att klaga i egenskap av styrelse för en samfällighet eller i egenskap av fastighetsägare tillika delägare i samfälligheten. Bristen i processledning har inneburit att ett rättegångsfel har förekommit som föranleder återförvisning.