Mål: F 6893-15

Avgörande

Omprövning av gemensamhetsanläggning. Mark- och miljödomstolen avvisade en samfällighetsförenings överklagande trots att domstolen inte verkat för att klarlägga omständigheter av betydelse för frågan om klagorätt och inte heller berett klaganden tillfälle att komplettera överklagandet med uppgifter som kunde grunda klagorätt. Underlåtenheten har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel att mark- och miljödomstolens beslut undanröjdes och målet återförvisades dit för fortsatt handläggning.