Mål: P 10330-14

Avgörande

Bygglov ges för en ostagad telemast och två teknikbodar inom ett större område som enligt detaljplan utgör ”park-/naturmark” men saknar utpekade natur- eller rekreationsvärden, trots att det strider mot planen. Avvikelsen från detaljplanen är liten, bygglovet strider inte mot något enskilt eller allmänt intresse enligt 2 kap. PBL och det finns inte något hinder enligt 9 kap. 31 e § PBL