Mål: P 4408-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen delar den bedömning som mark- och miljödomstolen har gjort att det bygglov som kommunen har beviljat innebär bygglov för en sammanhängande huvudbyggnad. Därför ska kommunens föreläggande om rättelse upphävas.