Mål: F 1396-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen hade avvisat ett överklagande av ett fastighetsbildningsbeslut på den grunden att det inte gått klaganden emot. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att klaganden hade framställt ett yrkande om att få till stånd en ändring av Lantmäteriets beslut och har upphävt mark- och miljödomstolens beslut och visat målet åter dit för fortsatt handläggning. Mark- och miljödomstolen pekar också på att tillämplig bestämmelse är specialbestämmelsen i 15 kap. 6 § fjärde fastighetsbildningslagen och inte 22 § förvaltningslagen.