Mål: P 4708-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har i mål om tillsyn enligt plan- och bygglagen felaktigt antagit att nämnden även haft tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Domstolen har undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet dit utan att ta ställning till om nämndens beslut inom ramen för plan- och bygglagen var korrekt. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och målet återförvisats dit för prövning av målet i sak.