Mål: M 7592-15

Avgörande

Ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten har fastställts. Tidpunkten för när förbudet träder i kraft har dock ändrats av Mark- och miljööverdomstolen, eftersom mark- och miljödomstolens dom i den delen var till nackdel för den enskilde och därmed stred mot förbudet mot reformatio in pejus.