Mål: P 3525-15

Avgörande

Ansökan om bygglov för torn och teknikbod för mobiländamål på mark som enligt gällande detaljplan var avsatt för parkändamål. Placeringen på parkmark har ansetts som en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Vad nämnden anfört om säkerhetsavstånd till väg och risken för bl.a. nedfallande is har inte bedömts som tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov. Målet återförvisades till nämnden för prövning av övriga förutsättningar för bygglov.