Mål: M 956-15

MÖD 2015:28

Vägledande avgörande

En kommun har av länsstyrelsen erhållit dispens från biotopskyddet för nedtagning av ett antal alléträd. Beslutet har villkorats med att nedtagna träd ska ersättas av nya. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att samtliga träd i allén omfattas av biotopskydd även efter nyplanteringen. Några särskilda skäl för nedtagning av den alm för vilken kommunen nekats dispens har inte ansetts föreligga. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har länsstyrelsens beslut fastställts.