Mål: P 2126-15

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den planerade nybyggnaden har fler våningar än vad gällande detaljplan tillåter. Nybyggnaden strider därmed mot detaljplanen och det är inte fråga om en liten avvikelse. Nämndens beslut att ge bygglov har därför upphävts.