Mål: P 1444-15

Avgörande

Bullerplank och förrådsbyggnader var enligt bygglovsansökan delvis placerade på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas. Då Mark- och miljööverdomstolen fann att det var möjligt att planenligt tillgodose dessa ändamål inom planområdet kunde bygglov ges för bostadsbyggnaderna och parkeringsplatserna trots att bygglov inte kunde ges för alla sökta åtgärder.