Mål: P 1271-15

Avgörande

Fråga om bygglov för en tillbyggnad på 12 kvadratmeter som i sin helhet skulle komma att stå på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen anser till skillnad från underinstanserna inte att tillbyggnaden kan anses vara en mindre avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.