Mål: M 5611-15

Avgörande

En miljönämnd har fattat beslut i anledning av buller från en fastighet. Beslutet överklagas till länsstyrelsen som upphäver beslutet och återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning. Återförvisningsbeslutet överklagas av fastighetsägaren till mark- och miljödomstolen som avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom överklagas av såväl fastighetsägaren som nämnden. Frågan i målet är om länsstyrelsens beslut att återförvisa ärendet till nämnden för ytterligare utredning är överklagbart. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att länsstyrelsens beslut inte innefattar något ställningstagande som inverkar på ärendets utgång varför beslutet inte är överklagbart. Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövninstillstånd såvitt avser fastighetsägarens överklagande samt avvisar dennes överklagande av länsstyrelsens beslut.

Vad gäller nämndens överklagande konstateras att nämnden först till Mark- och miljööverdomstolen överklagat länsstyrelsens beslut. Mot denna bakgrund avvisar Mark- och miljööverdomstolen nämnden överklagande.