Mål: M 8029-14

MÖD 2015:31

Vägledande avgörande

Mål om strandskyddsdispens. En mätning från en markerad strandlinje på Lantmäteriets kartmaterial har ansetts uppfylla de krav på noggrannhet som behövs för att avgöra om en planerad byggnad ligger inom strandskyddsområde eller inte. Den ansökta tillbyggnaden har bedömts ligga inom strandskyddsområdet och skäl för att meddela strandskyddsdispens har inte ansetts föreligga.