Mål: P 11599-14

Avgörande

De naturvärdebedömningar och utredningar som har utgjort underlaget för kommunens bedömning av en detaljplans miljöpåverkan och behovet av en miljökonsekvensbeskrivning har ansetts tillräckliga för att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har det inte framkommit att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför fanns det inte skäl att i detta fall ställa krav på att en specifik miljökonsekvensbeskrivning skulle upprättas.