Mål: F 1634-15

Avgörande

Klander av föreningsstämmobeslut. Då mark- och miljödomstolen inte förelagt käranden att avhjälpa brister i stämningsansökan och inte heller verkat för att klarlägga de omstämdigheter som parterna åberopat som grund för sin talan har dessa brister ansetts utgöra rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.