Mål: P 3878-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut om bygglov eftersom högsta tillåtna byggnadshöjd överskridits och avvikelsen inte kunnat ses som liten.