Mål: F 1363-15

Avgörande

Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 16 kap. 14 § FBL fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Med hänsyn till att det inte framgått av nämndens eller länsstyrelsens talan i mark- och miljödomstolen att deras främsta syftet har varit att få prövad en rättslig fråga av principiell betydelse har det inte funnits synnerliga skäl att tillerkänna sakägaren ersättning för sina rättegångskostnader.