Mål: P 214-15

Avgörande

Kommunens beslut att anta detaljplan har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att redovisningen av planens förutsättningar och hur planen är avsedd att genomföras är otillräcklig och att planen därmed inte uppfyller kraven i 4 kap. 33 § PBL. På grund av dessa brister har det inte varit möjligt att bedöma planens konsekvenser och om det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.