Mål: P 1768-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att klaganden, vars fastighet inte direkt angränsat till den fastighet på vilken bygglov sökts för utvändig ändring av befintligt uterum, inte har haft rätt att överklaga nämndens beslut om bygglov. Även om avståndet mellan fastigheterna varit relativt kort, ca 20-25 meter, har den åtgärd som bygglov sökts för inte inneburit några förändrade förhållanden för klaganden. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit klagandens överklagan av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut.