Mål: P 2127-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan då det i planärendet saknades en heltäckande utredning av vilket buller en närbelägen industri ger upphov till och det inte kunde uteslutas att bolagets möjlighet att bedriva sin verksamhet skulle kunna påverkas av den bebyggelse som planen medgav. Kommunen ansågs därmed inte ha tagit skälig hänsyn till bolagets enskilda intresse i samband med utformningen av planen.