Mål: P 8684-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i dom i mål nr P 8682-14 funnit att det saknats skäl av mark- och miljödomstolen att upphäva det positiva förhandsbeskedet samt återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning. I detta mål har en bygglovsansökan återförvisats till nämnden för förnyad prövning av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen finner mot bakgrund av vad den konstaterat i mål nr P 8682-14 att det saknas anledning att återförvisa ansökan om bygglov till nämnden på de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. Mark- och miljödomstolens undanröjs och målet återförvisas till domstolen för fortsatt prövning.