Mål: P 8682-14

Avgörande

Efter ansökan om förhandsbesked för viss åtgärd konstaterar mark- och miljödomstolen att aktuella förhandsbeskedet innefattar en omfattande prövning avseende utformningen av planerade byggnader och dess förenlighet med detaljplanen och det inte är lämpligt att i förhandsbeskedet slå fast förenligheten med gällande detaljplan i fråga om åtgärdernas utformning och utförande. Mark- och miljööverdomstolen finner att den sökta åtgärden kan prövas inom ramen för ett förhandsbesked på det sätt nämnden gjort varför mark- och miljödomstolens dom undanröjs och målet återförvisas till domstolen för fortsatt prövning.