Mål: P 2502-15

Avgörande

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det beviljade bygglovet strider mot detaljplanens bestämmelser om våningsantal. Överklagandet har därför avslagits.