Mål: M 5277-14

Avgörande

Bygg- och miljönämnden i en kommun har förelagt ett bolag vid vite att återställa mark- och vattenområde på grund av att bolaget vidtagit åtgärder i strid med naturreservatsföreskrifter. Mark- och miljööverdomstolen, som bedömer att gränserna för naturreservatet inte kan utläsas ur beslutshandlingarna, konstaterar att det har saknats förutsättningar för att förelägga bolaget att återställa mark- och vattenområdena. Föreläggandet upphävs.