Mål: P 806-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte föreligger hinder vad gäller bl.a. kravet på lämplig lokalisering med hänsyn till människors hälsa, att meddela bygglov för stall ca 40 meter från bostadshus på grannfastigheten. Vid bedömningen har beaktats bl.a. områdets lantliga karaktär och att stallet kommer att rymma endast ett fåtal hästar. Ärendet har återförvisats till nämnden för bedömning om övriga förutsättningar för att meddela bygglov är uppfyllda.