Mål: P 10636-14

Avgörande

I målet, som gäller bygglov för två tvåbostadshus, är bl.a. fråga om dessa är förenliga med detaljplanen avseende antalet våningar. Mark-och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadernas översta plan med hänsyn till utformningen är att anse som våningar. Byggnadernas nedersta plan har bl.a. med hänsyn till avsaknaden av dagsljusinsläpp bedömts som källare. Eftersom byggnaderna har fler våningar än vad som är tillåtet enligt detaljplanen har bygglovet upphävts.