Mål: P 10235-14

Avgörande

Fråga om bygglov för påbyggnad av flerbostadshus för inredande av ytterligare bostadslägenheter. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det översta utrymmet utgör en våning. Ansökt åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser vad gäller antalet våningar och tillåten byggnadshöjd. Ingen av avvikelserna kan anses vara liten enligt 9 kap. 31 b § PBL eller godtas med stöd av 31 c § samma kapitel. Byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov upphävs därför.