Mål: M 4493-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den omständigheten att mark- och miljödomstolen skickat länsstyrelsens yttrande för kännedom till klagande dagen innan domstolen meddelade en dom som gick klagande emot, utgjorde ett rättegångsfel. Mark- och miljödomstolens dom undanröjdes och målet återförvisades för fortsatt handläggning.