Mål: F 985-15

Avgörande

Lantmäteriet har enligt 13 c § anläggningslagen, med berörda sakägares medgivande, prövat ett ersättningsyrkande som har samband med en anläggningsförrättning men som inte ska prövas enligt anläggningslagen. Ersättningsyrkandet har bifallits endast till viss del och mark- och miljödomstolen har inte ändrat det beslutet. MÖD, som anger att det är fråga om en förmögenhetsrättslig tvist på vilken principerna för handläggning av tvistemål ska tillämpas, återförvisar målet till mark- och miljödomstolen eftersom det där inte har utretts efter vad dess beskaffenhet kräver.