Mål: M 10247-14

Avgörande

Frågan i målet gäller om strandskyddsdispens ska beviljas för ett nytt bostadshus i närheten av ett sedan tidigare förfallet bostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det befintliga bostadshuset är så förfallet att det inte kan anses ha någon etablerad hemfridszon. Med hänsyn till bl.a. avståndet till ett annat befintligt bostadshus på fastigheten har området för den tänkta etableringen inte heller ansetts ingå i hemfridszonen för den byggnaden. Inte heller har området ansetts ianspråktaget med hänsyn till byggnader på angränsande fastigheter. Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga.