Mål: M 11808-14

Avgörande

Strandskyddsdispens för en brygga (2 x 12 m med 5 m spång) på en ö som saknar landförbindelse. Starka skyddsintressen gäller för ön (naturreservat och Natura 2000 område). Mark- och miljödomstolen fann att sökandenas behov av brygga vägde tungt men att det först borde prövas om möjligheten att genom anläggningsförrättning eller dylikt ordna båtplats. Strandskyddsdispens medgavs inte. MÖD fann att det inte var rimligt att i detta fall kräva att sökandena först söker tvångsvis tillträde till båtplats. MÖD fann att behovet av båtplats inte kunde tillgodoses utanför det aktuella området och gav, trots de starka skyddsintressena som gällde för området, strandskyddsdispens och tillstånd enligt reservatsföreskrifterna.