Mål: M 1898-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att medge förlängning av en tidsbegränsad strandskyddsdispens för arbetsbodar och parkeringsplats i anslutning till Arenastaden i Solna kommun. Domstolen har funnit att färdigställandet av Arenastaden är att anse som ett angeläget allmänt intresse och att behovet av byggbodar och parkeringsplatser inte kunnat tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Vid bedömningen har också beaktats att det rör sig om en relativt kort tid som området fortsättningsvis behöver tas i anspråk och att kostnaderna för att flytta bodarna och parkeringen skulle bli höga.