Mål: M 1046-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt nämndens beslut att förelägga en fastighetsägare att utföra ljudmätning av sin värmepump, då det med hänsyn till den ljudmätning som tidigare utförts samt avståndet mellan värmepumpen och bostaden på grannfastigheten saknas anledning att anta att värmepumpen orsakar olägenhet för människors hälsa.