Mål: P 3163-15

Avgörande

En fastighet ägs av ett dödsbo. Dödsboet har förelagts att vidta vissa åtgärder på fastigheten vid äventyr av vite. Föreläggandet har vunnit laga kraft. Då dödsboet inte efterkommit föreläggandet har den aktuella nämnden ansökt om utdömande av vitet. Mark- och miljödomstolen har avvisat nämndens ansökan på grund av rättegångshinder bestående i svårigheter att delge en av dödsbodelägarna. Frågan är om mark- och miljödomstolen haft skäl för sin bedömning (jfr 10 § andra stycket lag (1996:242) om domstolsärenden). Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark-och miljödomstolen inte haft skäl att avvisa ansökan om utdömande av vite.