Mål: P 11590-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det har saknats skäl att återförvisa ett mål till nämnden för en ny lokaliseringsprövning av en komplementbyggnad. Mark-och miljööverdomstolen har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen eftersom det inte av underinstansens dom framgår om prövningen där har omfattat frågan om det finns förutsättningar att bevilja bygglov för komplementbyggnaden, bl.a. utifrån bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL och 2 kap. 9 § PBL