Mål: P 283-15

Avgörande

Målet gäller bygglov för fasadändring genom byggnation av staket runt taket på ett enbostadshus. Uppförandet av staketet innebar att viss insyn på granfastigheten möjliggjordes. MÖD fann att detta innebar en viss olägenhet för grannarna men att olägenheten inte var betydande. Nämndens beslut om bygglov fastställdes.