Mål: M 10756-14

Avgörande

Frågan i målet är om strandskydd gäller vid ett markavvattningsdike. MÖD uttalar att vid bedömningen av vad som gäller för markavvattningsdiken har strandskyddets historiska framväxt betydelse.Något uttalande som tyder på att lagstiftaren vid 1994 års ändringar av bestämmelserna om strandskydd tänkte sig att att utöka tillämpningsområdet till att också omfatta markavvattningsdiken finns inte. Med hänsyn bl.a. till detta bedömer MÖD, i likhet med mark- och miljödomstolen, att strandskydd inte ska gälla vid det i målet aktuella diket.