Mål: M 11978-14

Avgörande

En kommunal miljönämnd förbjöd en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från en befintlig avloppsanläggning från en viss tidpunkt. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna bedömt att anläggningen visserligen är bristfällig men att nämnden med hänsyn till erosionsproblemen på fastigheten, som ev. begränsar möjligheterna att ändra den befintliga anläggningen eller anlägga en ny sådan, borde vidtagit andra tillsynsåtgärder innan ett förbud meddelades. Nämndens beslut har därför upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.