Mål: P 10322-14

Avgörande

Planerade takkupor har bedömts inte innebära någon avvikelse från detaljplan i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. Eftersom någon prövning mot kraven i 3 kap. ÄPBL inte har skett i överprövande instanser har länsstyrelsens beslut att upphäva det av nämnden bevilja bygglovet undanröjts och målet visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.