Mål: P 10150-14

Avgörande

Frågan i målet är om den aktuella komplementbyggnaden omfattas av den nya bestämmelsen om bygglovsbefrielse i 9 kap. 4 a plan- och bygglagen (2010:900) samt om ändamålet med det förelagda vitet därmed har förlorat sin betydelse och därför inte ska dömas ut. Eftersom komplementbyggnaden har uppförts närmare gräns än 4,5 meter till ett område som i detaljplanen utgör allmän platsmark avsett för plantering har den nya bestämmelsen inte ansetts tillämplig eftersom medgivande från granne inte kan inhämtas. Det förelagda vitet har därmed inte förlorat sin betydelse och ska därför dömas ut.