Mål: P 382-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i ett bygglovsmål funnit att det inte kan anses som en liten avvikelse att delvis placera ett förråd inom en planteringszon som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Hänsyn har också tagits till att det är ett nybyggnadsområde och att ett bygglov skulle kunna få en prejudicerande effekt.