Mål: M 11477-14

Avgörande

Strandskydd. Dispens söktes för uppförande av ett enbostadshus och garage. På platsen finns idag mindre fritidshus, härbre och förråd, vilka skulleersättas. Åtgärden har bedömts minska den allemansrättsliga tillgängligheten på ett sätt som innebär att dispens inte kan meddelas. Inga andra dispensgrunder har förelegat.