Mål: P 1669-15

Avgörande

Beslut om antagande av en detaljplan har upphävts. Planen har omfattat mark som i gällande plan avsatts som allmän plats, natur,och som ingår i en gemensamhetsanläggning. Skälig hänsyn har inte tagits till de befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande