Mål: M 10964-14

Avgörande

Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Eftersom två verksamheter, som bedrivs av samma person, inte bedrivs inom en och samma anläggning är det inte fråga om huvud- respektive biverksamhet. Någon halvering av avgiften för den ena verksamheten kan därför inte ske med stöd av kommunens taxa. Det finns inte heller skäl att sätta ned avgiften enbart av det skälet att det inte skett någon inspektion det aktuella året. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat mark- och miljödomstolens beslut och fastställt länsstyrelsens beslut.