Mål: M 559-15

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens för anläggande av brygga på en plats som omfattas av Natura 2000-område, riksintresse för naturvården och friluftlivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och av särskilda hushållningsbestämmelser för kusten enligt 4 kap. 1-3 §§ miljöbalken.