Mål: P 8613-14

Avgörande

Fråga om bygglov för ändrad användning av en tidigare skolbyggnad. Ändringen skulle innebära att skolbyggnaden skulle användas för bostadsändamål. Mark- och miljööverdomstolen finner, mot bakgrund av den jordbruksverksamhet m.m. som bedrivs på den intilliggande fastigheten, att det föreligger hinder mot att bevilja bygglov för bostadsanvändning.