Mål: M 9648-14

MÖD 2015:20

Vägledande avgörande

Utdömande av vite. Tidsfristen inom vilken ett bolag skulle vidta vissa åtgärder hade gått ut då föreläggandet vann laga kraft. Länstyrelsen inspekterade bolaget en kort tid efter det att föreläggandet vunnit laga kraft och konstaterade då att åtgärderna inte hade utförts. Med hänsyn till den korta tid som förflutit mellan föreläggandets lagakraftvinnande och länsstyrelsens inspektion, kopplat till omfattningen av de förelagda åtgärderna, fann MÖD att det saknats faktiska möjligheter för bolaget att följa föreläggandet under denna korta tid. Länsstyrelsen ansökan om utdömande av vitet lämnades därför utan bifall.