Mål: P 7611-14

Avgörande

Ansökan om bygglov avseende mast och teknikbod för mobiländamål. Den sökta åtgärden var inte förenlig med detaljplanen. Mot bakgrund av åtgärdernas omfattning och hur det aktuella området beskrivits i detaljplanen och med hänsyn till den allmänna nyttan av sökta åtgärder fann Mark- och miljööverdomstolen att åtgärderna inte stod i strid med planens syfte och att de kan bedömas som en liten avvikelse från planen.